PS3《刺客信条2》日版游戏下载(115网盘)

2017-04-19 18:31

不用多介绍了吧~日版,可在游戏里改成英文,解压后9.5G左右
我是用的3.41+狗 内置  不需要引导盘

115.com网盘下载: stm-ac2sp.nfo
标准提取码:4875C1517270EAB4A0243B974302CFA7F1413AA1#10693#stm-ac2sp.nfo
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r00
标准提取码:6FA9D139A41702A2E00FF04D88A509E1CD0E88F3#200000000#stm-ac2sp.r00
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r01
标准提取码:9EF21E1D6BDF0CE9C05149E9DA7F9383658A1E0A#200000000#stm-ac2sp.r01
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r02
标准提取码:6BDF4E6901E6C552FED97E0E5A1B4C6F43F43ADF#200000000#stm-ac2sp.r02
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r03
标准提取码:0D80FB676DE5B2F65CAEEE94C9A0E01AB51999CA#200000000#stm-ac2sp.r03
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r04
标准提取码:1F5E2E98A910362B7E8FD8D0B0CB2EB78DB63A22#200000000#stm-ac2sp.r04
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r05
标准提取码:122590C7DBF1100A5DCC491C1C29246B0351A424#200000000#stm-ac2sp.r05
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r06
标准提取码:0B2F9A55B592505C24876C660987D7040147C3F5#200000000#stm-ac2sp.r06
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r07
标准提取码:4336AE1558FE8D2619E17615F94EBB74A40FD458#200000000#stm-ac2sp.r07
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r08
标准提取码:331A70AC79193AB521C489E420EEE95FEDF58F7A#200000000#stm-ac2sp.r08
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r09
标准提取码:869B48AA34AE7CD1DBFCA49E87108F08A6FDE820#200000000#stm-ac2sp.r09
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r10
标准提取码:A55BC68C7F4A3BC7168978EEA789B39FB029D155#200000000#stm-ac2sp.r10
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r11
标准提取码:77606981B2EE518401CF56B46C2311915956E5A9#200000000#stm-ac2sp.r11
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r12
标准提取码:3531ED8964563BF0910F912D6C6668B1849DB230#200000000#stm-ac2sp.r12
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r13
标准提取码:9BC39780DBD17D5809F3BDF7E0400CF5EF6DE163#200000000#stm-ac2sp.r13
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r14
标准提取码:77E9F5EB8042C30A54DEFACDED9A3E4BE127DCCF#200000000#stm-ac2sp.r14
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r15
标准提取码:02FCED804DECDBF5662CCF7DF9D91F34A9646380#200000000#stm-ac2sp.r15
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r16
标准提取码:E47582D0C9EFD5383BAADD17F93F9427AD38ADDB#200000000#stm-ac2sp.r16
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r17
标准提取码:5D5940DE455DD1DDD81CB8EB899B3EE1D9700CDF#200000000#stm-ac2sp.r17
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r18
标准提取码:1E9800C6013C89F2D43F0140025D5C7178723F6C#200000000#stm-ac2sp,
确实发现.r18
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r19
标准提取码:C50E10F5CF95419826686EC50F46506D2776490D#200000000#stm-ac2sp.r19
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r20
标准提取码:F620CFE45A09D06A9E7AFF3FFC06F08E6A939D33#200000000#stm-ac2sp.r20
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r21
标准提取码:F5608D84E72C513AF78A2387BEB85C#200000000#stm-ac2sp.r21
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r22
标准提取码:7403191829FE5326CE1C9BF8685841D617C81AF8#200000000#stm-ac2sp.r22
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r23
标准提取码:F9E0464BFCDF9814AC402B4B6C77D4D06423F151#200000000#stm-ac2sp.r23
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r24
标准提取码:44CA128FE7E1C4BCA0AB324176C8EB2E01F1922A#200000000#stm-ac2sp.r24
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r25
标准提取码:0A7890A2108C3F38CFC6E9D4D7B7027BEF73E481#200000000#stm-ac2sp.r25
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r26
标准提取码:732EB9E5CA3C24D357B19A51D3ACAE955C0C0C0B#200000000#stm-ac2sp.r26
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r27
标准提取码:DE4A091378D68ABB980CA39708AB8FF6D524DCF7#200000000#stm-ac2sp.r27
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r28
标准提取码:492BEFC428C30A3D281E99C4F1750BA8DEE1C419#200000000#stm-ac2sp.r28
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r29
标准提取码:E96A63F50F6946D743BD332C9862936B00258040#200000000#stm-ac2sp.r29
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r30
标准提取码:8E2B50722DC93A21EA2FB60A46533D3C87600B54#200000000#stm-ac2sp.r30
115,在颈部打麻药.com网盘下载: stm-ac2sp.r31
标准提取码:24F1781C885413B6315CC168E9D2EC86F922B019#200000000#stm-ac2sp.r31
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r32
标准提取码:BA11100EFD68DE32D3AC144E23749A510189D777#200000000#stm-ac2sp.r32
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r33
标准提取码:1DDE160F0C0DAF8881DA3CFBB5AF59464D574214#200000000#stm-ac2sp.r33
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r34
标准提取码:ACBFAB290A00D4328C7449523D6ABA039E1F5F15#200000000#stm-ac2sp.r34
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r35
标准提取码:C6F8B2D0C7F0B564B2EC83E2A9F01DC6DA9E5E36#200000000#stm-ac2sp.r35
115,- A weapon set containing a new blade.com网盘下载: stm-ac2sp.r36
标准提取码:E0B5169B9DE5B6ED02F248A0AF6F7BDE88F0EFCC#200000000#stm-ac2sp.r36
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r37
标准提取码:E7374912D11BFDBC36594281406582AAE52918D4#200000000#stm-ac2sp.r37
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r38
标准提取码:18DE117B1FA372DC7CC54598ACFC080B36145E3C#200000000#stm-ac2sp.r38
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r39
标准提取码:2EBD943CB1363FB8705EB67AA2185EA67E65217A#200000000#stm-ac2sp.r39
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r40
标准提取码:05C49B948D1D3A585B70C69C4A6F313B469BE60C#200000000#stm-ac2sp.r40
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r41
标准提取码:DBD97997DC6619BB90200B3FBAB4CD0222AE8337#200000000#stm-ac2sp.r41
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r42
标准提取码:CEE37C20286DE97CAAFF4495F7CAFB140F86DF96#200000000#stm-ac2sp.r42
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r43
标准提取码:797668D64370BE23EDACB172024F9283AABF4FE3#200000000#stm-ac2sp.r43
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r44
标准提取码:FF24E39EE4D06580BCBCED733F45582E247C506A#200000000#stm-ac2sp.r44
115.com网盘下载: stm-ac2sp.r45
标准提取码:72112C1756E4CB6F084AA868498D862F1065B3EE#170834150#stm-ac2sp.r45
115.com网盘下载: stm-ac2sp.rar
标准提取码:C4F7CA409081E0BB126CD999A68EFDF20F37060B#200000000#stm-ac2sp.rar
115.com网盘下载: stm-ac2sp.sfv
标准提取码:09120EC22E91379785A08FC1BB3B6B3977AA47AE#1128#stm-ac2sp.sfv


点击stm-ac2sp.rar解压

[ 本帖最后由 _混世魔王_ 于 2011-3-28 18:54 编辑 ]